La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

Silenci

Prou de silencis! Crideu amb cent mil llengües! perquè, per haver callat, ¡el món està podrit!
¡Basta de silencios!¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, ¡el mundo está podrido!
Santa Catalina de Siena (1347-1380) Religiosa italiana.

Interior

La llum no és una cosa que pot ser reproduït, sinó quelcom que ha de ser representat usant una altra cosa ... Colors.

La luz no es una cosa que puede ser reproducido, sino algo que debe ser representado usando otra cosa... Colores.

Paul Cezanne

Fulla

Hi ha dos tipus de món: aquell amb el que somiem i el que és real ...
Hay dos tipos de mundo: aquel con el que soñamos y el que es real...

ELLA

"No desitjo copiar la Maturaleza.Me interessa més posar-me al costat d'ella"
"No deseo copiar la Maturaleza.Me interesa más ponerme a la par de ella"


Un xic de llum

L'ombra no existeix , el que tu anomenes ombra es la llum que no veus
La sombra no existe, lo que tú llamas sombra es la luz que no ves