La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

L'Aleix.... (el meu fill).....The Aleix .... (My son)

L'Aleix al acabar la prova de 12h de resistència,(110 equips). MONDIAL DU QUAD PONT DE VAUX (France)

El que tots hem fet........What we have done all

He pixelat les cares dels nens per preserbar la seva identitat ja que no els conec