La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

seguidors

Els últims raigs de llum

No dura més que un instant, però el seu record de vegades és etern
No dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno

Calma

"El bosc seria molt trist si només cantessin els ocells que millor ho fan."
"El bosque sería muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen."
R Tagore


Fent Camí

Als bons amics no és suficient amb il·luminar-los el camí, cal apartar d'ell també tot el que pugui fer-los ensopegar
A los buenos amigos no es suficiente con iluminarles el camino, hay que apartar de él también todo lo que pueda hacerles tropezar.
Fray Antonio de Guevara